ترجمه گروهی قرآن کریم
مشخصات کتاب:
سرشناسه : رضایی اصفهانی، محمد علی 1341 -
عنوان و نام پدیدآور : ترجمه گروهی قرآن کریم/دکتر محمد علی رضایی اصفهانی و جمعی از پژوهشگران توصیفگر : قرآن
توصیفگر : طرح ترجمه گروهی قرآن مجید
توصیفگر : ترجمه های قرآن توصیفگر : زبان فارسی

عناوین اصلی کتاب شامل:
متن ترجمه قرآن کریم ؛ پی نوشته ترجمه قرآن

«مطالعه متن کتاب»

 

 

سایت های مرتبط