درسنامه روشها و گرایش های تفسیری قرآن


مشخصات کتاب:
سرشناسه : رضایی اصفهانی محمدعلی - 1341
عنوان و نام پدیدآور : درسنامه ی روش ها و گرایش های تفسیری قرآن (منطق تفسیر قرآن / محمدعلی رضایی اصفهانی تدوین دفتر تدوین متون و برنامه ریزی درسی مشخصات نشر : قم مرکز جهانی علوم اسلامی 1382.
مشخصات ظاهری : ص 524
فروست : (مرکز جهانی علوم اسلامی دفتر تدوین متون درسی 34)
شابک : 964-7741-29-421000ریال (جلدشومیز) ؛ 964-7741-29-421000ریال (جلدشومیز) ؛ 30000ریال (جلدگالینگور)
وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی یادداشت : عنوان دیگر: روش ها و گرایش های تفسیر قرآن (منطق تفسیر قرآن .
یادداشت : کتابنامه ص [493] - 517؛ همچنین به صورت زیرنویس عنوان دیگر : روش ها و گرایش های تفسیر قرآن (منطق تفسیر قرآن .
عنوان دیگر : روش ها و گرایش های تفسیر قرآن (منطق تفسیر قرآن
عنوان دیگر : منطق تفسیر قرآن موضوع : تفسیر -- فن -- راهنمای آموزشی شناسه افزوده : مرکز جهانی علوم اسلامی دفتر تحقیقات و تدوین متون درسی شناسه افزوده : مرکز جهانی علوم اسلامی رده بندی کنگره : BP91/5/ر6د4 1382
رده بندی دیویی : 297/171
شماره کتابشناسی ملی : م 82-25399
عناوین اصلی کتاب شامل:
درآمد: شیوه نامه ی تدریس کتاب ؛ شیوه ی این کتاب:؛ یاد آوری نکاتی جهت تدریس:؛ سپاس گزاری:؛ فصل اوّل: کلیّات روش ها و گرایش های تفسیر قرآن ؛ فصل دوّم: روش تفسیر قرآن به قرآن ؛ فصل سوم: روش تفسیر روایی قرآن ؛ فصل چهارم: روش تفسیر عقلی (و اجتهادی)؛ فصل پنجم: روش تفسیر علمی قرآن ؛ فصل ششم: روش تفسیر اشاری ؛ فصل هفتم: روش تفسیر به رأی ؛ فصل هشتم: روش تفسیر کامل و جامع ؛ فصل نهم: گرایش های تفسیری ؛ منابع جهت مطالعه بیشتر:؛ تفسیر موضوعی:؛ کتاب شناسی روش ها و گرایش های تفسیری

 

«مطالعه کتاب در سایت»

سایت های مرتبط