آئین محبت
مشخصات کتاب:
سرشناسنامه: رضایی اصفهانی، محمدعلی، 1341 -
عنوان و نام پدیدآور: آئین محبت / محمدعلی رضایی اصفهانی؛ تهیه و تدوین اداره امور فرهنگی آستان قدس رضوی.
مشخصات نشر: مشهد: قدس رضوی، 1387.
مشخصات ظاهری: 64ص؛=17 * 12 س م.
شابک: 3-23-2784-964-978
وضعیت فهرست نویسی: فیپا
یادداشت: کتابخانه
موضوع: امامت
موضوع: امامت، احادیث
موضوع: امامت، جنبه های قرآنی
شناسه افزوده: آستان قدس رضوی اداره امور فرهنگی .
رده بندی کنگره - 1387 6/9ر /BF 322
رده بندی دیویی = 297/76
شماره کتابخانه ملی: 1512435
ص: 1
عناوین اصلی کتاب شامل:
اشاره؛ فهرست؛ مقدمه؛ پیشگفتار؛ اول: ضرورت و لزوم پیشوای معصوم برای مردم؛ دوم: جایگاه امامت در جهان شناسی؛ سوم: شیوه ی شناخت و تعیین امام معصوم (علیه السلام)؛ چهارم: ویژگی های پیشوای امت؛ پنجم: امامت خاصه؛ ششم جدایی از امامت و پیامدهای آن؛ جمع بندی و نتیجه:؛ منابع

«مطالعه کتاب در سایت»

سایت های مرتبط