پرسش و پاسخ های قرآنی ویژه جوانان
مشخصات کتاب:
سرشناسه :رضایی اصفهانی محمدعلی 1341 -
عنوان و نام پدیدآور:شبنم مهر/ زیر نظر محمدعلی رضایی اصفهانی و جمعی از پژوهشگران قرآنی.
مشخصات نشر :قم: انتشارات پژوهش های تفسیر و علوم قرآن 1386.
مشخصات ظاهری 276 ص.
فروست : پرسش های قرآنی جوانان 4.
شابک 22000 ریال
وضعیت فهرست نویسی:برون سپاری
یادداشت: فارسی- عربی.
یادداشت: کتابنامه: ص. [ 263 ] - 276 ؛ همچنین به صورت زیر نویس.
موضوع :قرآن
موضوع :پرسش های مذهبی -- اسلام
موضوع :اسلام -- پرسش ها و پاسخ ها
شناسه افزوده:پرسش های قرآنی جوانان [ ج ] 4.
رده بندی کنگره BP65/2 /پ4 4.ج 1386
رده بندی دیویی 297/1076
شماره کتابشناسی ملی :2592100
عناوین اصلی کتاب شامل:
جلد 1( ترنم مهر)؛ جلد 2(شمیم مهر)؛ جلد 3 (باران مهر)؛ جلد 4(شبنم مهر)؛ جلد 5 (دانش مهر)؛ جلد 6(علوم مهر)؛ جلد 7- روابط دختر و پسر (1)؛ جلد 8 روابط دختر و پسر (2)؛ جلد 9 (پیامبر مهر 1)؛ جلد 10(پیامبر مهر2)؛ جلد 11(مهر مهدوی 1)؛ جلد 12(مهر مهدوی 2)

 

«مطالعه متن کتاب»

 

 

سایت های مرتبط